شنبه, 9 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۷:۱۶:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۸۰۴۹۲
زایشگاه و بخش زنان و زایمان در بیمارستان طالقانی اهواز راه اندازی خواهد شد

 در بازدید میدانی دکترابول نژادیان ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز در یکم دی ماه که از بیمارستان طالقانی اهواز داشتند با توجه به فضای بسیار خوب این مرکزو جهت رفاه حال مردم  منطقه دستور راه اندازی بخش زنان وزایمان را دراین بیمارستان دادند. به همین منظورکارگروهی متشکل مهندس فضل ا...پور مشاور اجرایی ریاست محترم دانشگاه، مهندس شیربیگی مدیردفترفنی دانشگاه، خانم دکترنجفیان مدیر گروه زنان و خانم دکتر کیانی رئیس اداره مامایی معاونت درمان روز پنجشنبه مورخ 18/10/98 در بیمارستان طالقانی اهوازحضور پیدا کردند و به همراه رئیس ، مدیر داخلی، مدیر پرستاری ازبخش های درمانی  بیمارستان بازدید کردند. درحاشیه ی این بازدید مهندس فضل ا...پورمشاور ریاست دانشگاه افزود با توجه بازدید میدانی که به همراه کارشناسان ذیربط داشتیم مقررشد طبقه چهارم این مرکزکه مورد تایید کارشناسان قرار گرفت به بخش زنان زایمان اختصاص یابد. مشاور اجرایی ریاست دانشگاه به اعضاء کارگروه نسبت به تجهیزاین بخش تاکید فراوانی  داشتند تا هرچه سریعتر شاهد راه اندازی و ارائه خدمات به مردم عزیز باشد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0