عنوان : بازدید سر زده رئیس دانشگاه علوم پزشكی از بیمارستان طالقانی اهواز.
کد خبر : ۷۴۹۴۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ 
ساعت : ۱۶:۴۲:۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جناب آقای دکتر ایرج نظری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی، جناب آقای دکتر نجاتی ریاست محترم بیمارستان و مدیر داخلی محترم جناب آقای دکتر اورکی از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید کردند.
این بازدید به منظور ارزیابی وضعیت ارائه خدمات مراقبتی و هتلینگ، نحوه پاسخگویی مسئولین و میزان آگاهی کارکنان از مشور حقوق بیمار انجام شد.
در ادامه بازدید ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت موجود، دکتر نظری بر لزوم بهبود پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع تاکید نمودند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0